NGÀNH GỖ VIỆT NAM TRƯỚC ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID 19